ಪ್ರಕಟಣೆ | Press

ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  • ಪೆಭ್ರವರಿ ೫, ೨೦೧೨   ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಜಾರುತಟ್ಟೆಗಳು ಈಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

  • ಜನವರಿ ೮, ೨೦೧೨ ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು, ಲೋಗೋ, ಇತ್ಯಾದಿ ಲಭ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
  • ಜನವರಿ ೫, ೨೦೧೨ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೋಸ್ಟರ್ (ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಮಾಹಿತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ)