ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಚೆಗೆ… ಶಶಿಶೇಖರ್

Posted by on Jan 22, 2012 in ಜಾರುತಟ್ಟೆಗಳು

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಚೆಗೆ… ವ್ಯವಹಾರ, ಉದ್ಯಮ,ಇ-ಆಡಳಿತ, ಹವ್ಯಾಸ – ಏನೆಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮೊಡನೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಮೈಸೂರಿನ ಶಶಿಶೇಖರ್. ಸಂಚಯದ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರ ನೀಡಿರುವವರು ಶಶಿಶೇಖರ್.